Vad skulle mänskligheten ta sig till utan någon form av kommunikation?

Världen är långt ifrån perfekt men utan ett sätt att kommunicera på skulle människan förmodligen leva lika primitivt som andra djur. Det här på gott och ont eftersom det alltid behövs en helhetsbild att ta hänsyn till.

Människan är den enda levande varelsen som kan planera för den ovissa framtiden. Genom sin antecipatoriska förmåga kan hen föreställa sig hur exempelvis morgondagen ska se ut. Det finns andra djur som kan tänka några sekunder eller på sin höjd ett par minuter framåt i tiden men därefter tar det stopp.

Det här har medfört att människan också blivit planetens härskare. Vi har genom denna egenskap både byggt samt förstört den fina värld som omgärdar oss. Den har givit oss otroliga möjligheter, fantastiska uppfinningar, rymdförståelse samt en helt banbrytande teknisk utveckling. Samtidigt har den även skapat väldigt onda människor, lett oss in i krig eller andra konflikter samt utsatt vår planet för såväl klimathot som andra miljökatastrofer.

Det här blir en slags oundviklig cirkel eftersom vi själva hela tiden både skapar och löser problemen. Den antecipatoriska förmågan har alltid varit och kommer så på samma gång fortsätta vara både möjlighet och begränsning.

Kommunikation existerar för i stort sett alla levande organismer. Det som skiljer oss människor från andra djur är det så vitala språket. Det här är något som från väldigt tidig ålder baseras på såväl arv som miljö. Vi växer upp i en miljö där ett språk talas och det är i sin tur även det här vi anpassar oss till. Det är också under de första åren vi har som allra lättast för att ta till oss ett nytt språk. Det spelar heller ingen roll vilket språk det handlar om. Modersmålet följer med som en del av uppväxten och sugs upp som en svamp. Det blir desto svårare att lära sig sin uttrycksmedel senare i livet. Det här blir en aning missvisande eftersom den generella inbillningen är att vuxna lär sig både bättre och snabbare än barn, vilket inte ter sig särskilt konstigt eftersom det samtidigt är de äldre som ska utbilda de yngre. Den ultimata sanningen är att barn gör som vuxna, inte vad de blir tillsagda.

Kommunikation är ett oerhört brett spektrum och innehåller både en verbal samt icke verbal del. Språket tillhör den förstnämnda kategorin medan den andra utgörs av skrivna texter, kroppsspråk, gester, miner och hållning. Ibland kan sådant vara av en betydligt mer avgörande karaktär än exempelvis det talade språket. Detta eftersom det oftast är just det här som ger det ack så viktiga första intrycket.

Den verbala kommunikationen är det som kommer ut medan antagonisten är det som det hela byggs upp av.