Finns det något för vårt förhållningssätt till omvärlden lika avgörande som kommunikation?

 

Det ligger i människans natur att samarbeta med andra människor. Detta tillvägagångssätt har skapat fantastiska förutsättningar för att överleva i en ständigt orolig värld. Att sprida information har i jämförelse med andra arter gett oss ett enormt försprång, vilket i sin tur även på gott och ont både gjort oss till planetens härskare och sabotörer.

 

Kommunikation kan också uppenbara sig på en mängd olika sätt. Allt från att skriva ett personligt brev till det fysiska mötet på företaget.

 

Varje steg vi tar

Oavsett vart vi vänder våra blickar återfinns kommunikation. Ibland är vi människor inte ens medvetna om att vi utövar fenomenet i fråga. Det handlar om människans fantastiska anpassningsförmåga. Den kan med fördel användas i alla situationer, oavsett vad det handlar om. Det behöver inte nödvändigtvis kräva verbal kommunikation utan kan likväl innefatta kroppsspråk eller andra budskapsgivande uttryck. I grunden handlar kommunikation om ett utbyte av tankar och idéer. Det är samtidigt också i detta sammanhang personlighet och identitet uppstår. Vi är alla individer i en kollektivt utformad värld där kommunikation utgör ett av de viktigaste verktygen inom detta. Den ingår som en del av vår natur oavsett om vi vill det eller inte. Kommunikation kan uppstå när vi minst anar det samt utvecklas till att bli någonting helt annat än vad som var tänkt från början. Det är ett oerhört brett område och svårt att ge en entydig definition på. Det består likt ett träd av rötter, stam, krona, och grenar. Det är både delarna som utgör helheten och vice versa. Vi är alla olika och har därmed också diverse syn på vad kommunikation egentligen är för något. Ett kommunikationstillfälle kan därmed på samma gång ta olika riktningar och vägar. Det är förhållandet mellan sändare och mottagare som avgör vilken väg den tar samt hur densamme ser ut.

En överlappning

Kommunikation och PR går hand i hand. Dessa båda ytterligheter bygger på relationen mellan människor. Ska sanningen fram har vi på ett eller annat sätt ett förhållande med den stora massan i världen. Detta påstående får en ännu större betydelse i en allt mer global värld. PR handlar i grunden om att över tid bibehålla en fungerande kommunikation med företag, privatpersoner och varumärken. Marknadsföring är för oss människor en biologisk drift eftersom det till mångt och mycket är precis det livet i allmänhet handlar om. Detta faktum utnyttjas inom det aktuella området på ett tämligen effektivt sätt. Det kan med fog påstås att PR dels arbetar för det ack så viktiga första intrycket men även med en medveten marknadsföring för att bibehålla detsamma.

Kommunikation bygger på medmänsklighet, vilken när den visar sig från sin bästa sida är någonting helt fantastiskt.